За Dali4Youth

Запознајте го нашиот проект од прва рака и што имаме намера да постигнеме со неговиот развој.

Резултати

Подготвуваме онлајн КОМПЛЕТ за обука за младинските работници за дигитална уметност, младински мрежи и едукативна игра за млади дигитални уметници.

Запознајте ги нашите партнери
Задоволство ни е да ве запознаеме со нашите партнери.

Проектен број 2020-1-ES01-KA204-081780

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the view sonly of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.