Project N: 2020-1-ES01-KA204-081780

ЗА ПРОЕКТОТ DALI4YOUTH

Сегашната пандемија COVID19 стана поочигледно од кога било дека младите не зависат од технологии само во перспектива на „слободно време“, туку и во многу други. Многу едукатори истакнаа дека уметноста е одлично средство за луѓето да се изразат себеси и да се поврзат со другите.

Проектот има за цел да ги зајакне знаењата и компетенциите на младите работници, кои во ова ново поле на дигитална уметност ќе им помогнат да сочувствуваат со младите и на тој начин да ја зајакнат нивната мотивација, самодоверба и верба во себе, да станат поспособни да влезат на пазарот на труд и /или преземање активна улога во општеството.

Со цел да се подобри младинската работа, проектот ќе користи дигитални технологии со креативна и уметничка перспектива за промовирање на социјалната вклученост, нешто што треба да биде приоритет на секој човек, ентитет или институција активна на полето на младите.

ВРЕМЕЛНИОТ

13-14 април, 2021 година
Почеток на состанокот
Рига, Латвија
13-14 април, 2021 година
1-2 декември 2022 година
2. Транснационален состанок
Рим, Италија
1-2 декември 2022 година

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the view sonly of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Skip to content