Project N: 2020-1-ES01-KA204-081780

Модул 5 - Евалуација

Со цел да го оцениме вашето разбирање за содржината на петтиот модул од проектот Дали4Млади, споделуваме серија прашања.

Results

Congratulations you made it!!

Try Again!

#1. 1/10 -  Точно или неточно: еднаквоста и правичноста имаат исто значење.

#2. 2/10 -  Која изјава го опишува NEET?

#3. 3/10 -  Кое е прашањето овде?

#4. 4/10 - Една од целите на Стратегијата на ЕУ за млади е да се зголемат можностите за активно учество на младите во општеството.

#5. 5/10 - Кое е прашањето овде?

#6. 6/10 -  Секој млад човек може да се смета за млад домородец.

#7. 7/10 - Методологиите не можат да се прилагодат на специфични потреби.

#8. 8/10 - Кое е прашањето овде?

#9. 9/10 - Кое е прашањето овде?

#10. 10/10 - Деминг тркалото и циклусот PDCA го опишуваат истиот процес.

Finish
Skip to content