Project N: 2020-1-ES01-KA204-081780

Комплет за онлајн обука

Дигитална уметност во теорија:

Педагошки стратегии во неформални/информални контексти за поттикнување на креативноста и мотивацијата на младите, особено млади кои веќе не се дел од образовниот систем и се невработени

Дигитална уметност во акција

Совети и практични активности за подобрување на уметничките и дигиталните вештини кои ќе придонесат кон зголемување на можностите за вработување и доживотно учење

Дигиталната уметност во пракса И

Алатки и техники

Дигиталната уметност во пракса II

Добри практики и студии на случај.

Дигитална уметност и европски врски:

Препораки за имплементација и адаптација на стратегии за дигитална уметност во специфични младински контексти

Oнлајн КОМПЛЕТ за обука - насоки

Skip to content